Growth of Chinese Medicine in Australia: past, Present and Prospect

Publisher:
Springer Verlag
Publication Type:
Journal Article
Citation:
Zhongguo zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban, 2017, 37 (5), pp. 607 - 611
Issue Date:
2017-05-20
Metrics:
Full metadata record
Files in This Item:
Filename Description Size
中医药在澳大利亚的发展评述_回顾_现状与展望_陈骥.pdfPublished Version280.78 kB
Adobe PDF
Please use this identifier to cite or link to this item: